§1
Sprzedaż on-line

Sprzedaż i dystrybucję biletów oraz materiałów szkoleniowych  prowadzi Zielony Admin sp. z o.o.
(ul. Bankowa 5, 27-200 Starachowice) zwany dalej Administratorem.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Administratorem zostaje zawarta w przypadku pełnienia wymaganych procedur zakupu biletów oraz materiałów szkoleniowych na stronie www.akademia.zielony.biz.pl
  a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  b) rejestracji Kupującego,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 2. Dokonanie zakupu w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 4. Bilety pozostają własnością Administratora do czasu odnotowania przez Administratora potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 5. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Płatności za bilety obsługiwane są przez Krajowy Integrator Płatności S.A., za pośrednictwem portalu internetowego www.tpay.com. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.5 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – tpay  właściciela portalu tpay, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować dzwoniąc pod numer: +48 12 35 02 477. Administartor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego tpay.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w momencie zakupu biletu podać niezbędne dane do jej wystawienia.
 10. Administrator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§2
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Administratora bilet można wykorzystać przez rok od dnia zakupu na kolejne wydarzenie.   
 2. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
 3. Odstąpienie od zakupu może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości mailowej na biuro@zielony.biz.pl w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

§3
Ochrona danych Kupująceg
o

I. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako „RODO”) Administrator oświadcza, że:

 1. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 2. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 3. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Administratora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Administratora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Administratora, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. administratorem danych osobowych jest Zielony Admin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bankowej 5, 27-200 Starachowice;
  1. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw za pośrednictwem adresu e-mail: inspektordanychosobowych@powszechny.com;
  2. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży;
  3. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zgoda osoby której dane dotyczą;
  4. dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa;
  5. dane osobowe Kupującego mogą być przekazywane:
   • podmiotom współpracującym z Administratorem w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami,
   • upoważnionym podmiotom, w szczególności organom władzy publicznej, na pisemny wniosek, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa;
 1. dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych;
 2. na podstawie danych osobowych nie dochodzi do profilowania.
 3. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Administratora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Administratora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe
 4. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Administratora, a powiązanych ze sprzedażą biletów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (na dzień podpisania umowy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).